Ο Όμιλος εταιρειών Θεριανού δεσμεύεται να αντιμετωπίζει τα θέματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με το υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέπειας που διέπει το σύνολο των επιχειρησιακών της διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της ωφέλειας που απορρέει από τη λειτουργία της επιχείρησης, τόσο για τους πελάτες, όσο και για τους εργαζόμενους και τους μετόχους της.

Όλοι οι άνθρωποι που εργαζόμαστε στις εταιρείες του ομίλου, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή μεθόδων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων που διαχειριζόμαστε.

Επιδιώκοντας την υλοποίηση των δεσμεύσεων μας, εναρμονιζόμαστε πλήρως με τις αρχές πρόληψης και προστασίας που ορίζουν οι εκάστοτε υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις, καθώς επίσης, με τις απαιτήσεις που ανακύπτουν από το ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικής σημασίας που έχει αναπτύξει o Όμιλος εταιρειών Θεριανού. Παράλληλα, εργαζόμαστε καθημερινά για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μας στους τομείς της Ασφάλειας Πληροφοριών, δημοσιοποιώντας όλες τις σχετικές ενέργειες που λαμβάνουμε.

Στην κατεύθυνση αυτή, παρακολουθούμε αδιάλειπτα και εφαρμόζουμε τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς, καθορίζουμε στόχους και κριτήρια συνεχούς αξιολόγησης του επιπέδου επικινδυνότητας, υλοποιούμε προγράμματα αντιμετώπισης κινδύνων, ενημερώνουμε τακτικά, εκπαιδεύουμε και εμπλέκουμε το σύνολο των εργαζομένων μας στη Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η διαρκής αναζήτηση πιθανών τρόπων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων μεθόδων της εταιρείας μας, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω αποτελεσματική προστασία των διαχειριζόμενων πληροφοριών. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, θα ενημερώνουμε έγκαιρα τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους για την εξέλιξη όλων των σχετικών ενεργειών μας.

Η Διοίκηση του Όμιλου εταιρειών Θεριανού, σε πλήρη συνεννόηση με τους εργαζόμενους, αποδίδει μέγιστη προτεραιότητα και υποστηρίζει πλήρως το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, καθορίζοντας αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς, τους οποίους και θα αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να παραμένουν πάντοτε ευθυγραμμισμένοι με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρεία.